Recht op betaald kort verzuimverlof bij vruchtbaarheidsbehandeling

recht op betaald kort verzuimverlof bi vruchtbaarheidsbehandeling

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is geregeld dat werknemers recht hebben op calamiteiten- en ander  kort verzuimverlof bij ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden’. Op 1 januari 2015 is de nieuwe WAZO ingegaan, maar uit de beschrijving van kort verzuimverlof was nog niet helemaal duidelijk of dit verlof ook voor het ondergaan van een vruchtbaarheidsbehandeling gold.

Freya vroeg Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg dit aan te kaarten bij minister Asscher. Vervolgens heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 31 augustus 2015 de onduidelijkheid weggenomen. De betreffende alinea uit zijn brief staat hieronder.
Al een aantal jaren houdt Freya zich bezig met de verbetering van de verzuimregeling voor werknemers die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan. Tot nu toe was alleen duidelijk dat de vrouw de dag van de punctie als ziekteverlof mag beschouwen. Nu is dus ook helder dat de werkgever de ruimte moet geven om de behandeling te ondergaan in werktijd.

De betreffende passage uit de brief van Minister Asscher d.d. 31 augustus 2015 (ref. 2015Z11583):

Verlof voor vruchtbaarheidsbehandelingen

Het lid Van Weyenberg heeft gevraagd om informatie over de verlofrechten voor werknemers voor het ondergaan van een vruchtbaarheidsbehandeling. Daarbij werd verwezen naar de beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Arib en Timmer uit 20092 over arbeidsverzuim wegens vruchtbaarheidsbehandelingen. In de beantwoording is destijds aangegeven, dat op grond van de Wet arbeid en zorg kort verzuimverlof mogelijk is als een werknemer zijn arbeid niet kan verrichten wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, maar dat het uiteindelijke oordeel over de vraag of het volgen van een vruchtbaarheidsbehandeling hieronder valt aan de rechter is.

Met de op 1 januari jl. in werking getreden wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wazo) is op dit punt helderheid gecreëerd.
 Op grond van de Wazo heeft men recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof als men de arbeid niet kan verrichten wegens (o.a.) zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Tot 1 januari 2015 vermeldde de Wazo slechts dat daaronder in ieder geval werden begrepen de bevalling van de echtgenote of partner en het overlijden van naaste familieleden. Per 1 januari 2015 is daaraan toegevoegd dat onder zeer persoonlijke omstandigheden in ieder geval ook dient te worden verstaan “spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door de werknemer of de noodzakelijke begeleiding daarbij van de personen, bedoeld in artikel 5:1” (d.w.z. eerstegraads familieleden en partner)3. In de memorie van toelichting bij de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden is aangegeven dat deze verduidelijking van het toepassingsbereik van het kort verzuimverlof mede nodig werd geacht vanwege de vragen die er waren over de toepasbaarheid van het kort verzuimverlof bij vruchtbaarheidsbehandelingen4. Mede vanwege deze passage in de memorie van toelichting is nu duidelijk dat de werknemer recht heeft op kort verzuimverlof in verband met het ondergaan van een vruchtbaarheidsbehandeling. Voor alle situaties waarin recht bestaat op calamiteiten- en kort verzuimverlof geldt dat het verlof wordt verleend voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd. Hiermee wordt bedoeld dat de werknemer voldoende tijd krijgt voor het bezoek aan een arts of ziekenhuis, maar ook niet langer verzuimt dan daarvoor nodig is. Dit doet dus geen afbreuk aan het recht op verlof als zodanig.

Zoals ik u tijdens het algemeen overleg op 28 mei 2015 heb toegezegd is de SER verzocht om in het advies ‘Werken en leven in de toekomst’ aandacht te besteden aan verlof voor een vruchtbaarheidsbehandelingen. In de kabinetsreactie op het SER advies zal dit punt zo nodig verder aan de orde komen.

Lees hier de kamerbrief-arbeid-en-zorg

Wil je meer lezen?

Geef een reactie