Gezondheid van kunstmatig verwekte kinderen

Als je vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaat, hoop je natuurlijk dat je een kindje krijgt. Hoe is het gesteld met de gezondheid van kinderen die verwekt zijn via een vruchtbaarheidsbehandeling?

Zijn er risico’s voor het kind?

Het allereerste IVF-kind werd in 1978 geboren in het Verenigd Koninkrijk. Ze heet Louise Brown, is kerngezond en heeft zelf twee kinderen gekregen met een spontane zwangerschap. In 1983 werd het eerste Nederlandse IVF-kind geboren. Sindsdien zijn er (tot 2019) naar schatting zo’n acht miljoen IVF- en ICSI-kinderen ter wereld gekomen.

Bij vruchtbaarheidsbehandelingen worden hormonen gebruikt, de bevruchting vindt buiten het lichaam plaats en de eerste celdelingen gebeuren in het laboratorium. Daarnaast is het mogelijk om embryo’s in te vriezen. Bij al deze technieken is het denkbaar dat er mogelijke risico’s bestaan voor de gezondheid van het kind.

De meeste IVF-en ICSI-kinderen zijn gezond

In het algemeen blijken kunstmatig verwekte kinderen net zo gezond als op spontaan verwekte kinderen. Er is wel een klein risico op mogelijke effecten op de lichamelijke gezondheid. Het is niet met zekerheid te zeggen of dit door de vruchtbaarheidsbehandelingen komt.

Uit langetermijn onderzoek (VUmc) naar de gezondheid van IVF-kinderen blijken er wel verschillen te zijn. Zo hebben ivf-kinderen in de puberteit een hogere bloeddruk en een minder goede suikerhuishouding dan hun leeftijdsgenoten die spontaan verwekt zijn. Het verschil tussen de twee groepen was klein, en alle meetwaarden bleven binnen de norm. Maar volgens de onderzoekers kan een kleine afwijkingen in bloeddruk en suikerstofwisseling op de jonge leeftijd mogelijk leiden tot grotere afwijkingen op de volwassen leeftijd.

stand-van-zaken-follow-up-onderzoek-bij-kinderen-die-met-behulp-van-ivf-zijn-geboren van januari 2016

Deens onderzoek (2019)

Deense onderzoekers bestudeerden de gegevens van meer dan een miljoen kinderen die in Denemarken werden geboren tussen 1996 en 2012. Ze bekeken de verschillende groepen kinderen apart per soort vruchtbaarheidsbehandeling en vergeleken deze met kinderen na spontane zwangerschap. Hieruit bleek dat er geen verschil is tussen de kinderen uit spontane zwangerschap en kinderen die na hormonale behandeling, IVF of ICSI werden geboren. 
Het enige verschil dat ze vonden zat in de kinderen die als embryo ingevroren zijn geweest. Bij deze groep blijkt enig verhoogd risico op kanker bij kinderen.

Wat betekent dit precies voor cryo kinderen?

In de groep spontaan verwekte kinderen is de kans op kanker 17,5 per 100.000. In het onderzoek bestond de cryo-groep uit 3356 kinderen, hiervan kregen 14 kinderen kanker (vooral leukemie en tumoren van het sympathische zenuwstelsel).
Omgerekend naar hetzelfde uitgangsaantal van 100.000 als de spontaan verwekte kinderen, kom je uit bij het aantal van 44,4 van de 100.000 kinderen geboren na het gebruik van ingevroren embryo’s. Als je 44,5 vergelijkt met 17,5 is dat wetenschappelijk gezien een significante stijging van het risico op kanker. 

Bron. Zie ook ons nieuwsbericht d.d. 13-12-2019

———————————————-

Resultaten OMEGA studie (2019)

Geen verhoogd langetermijn risico op kanker bij kinderen geboren na IVF behandeling.

Persbericht 4 maart 2019

Kinderen geboren na een in vitro fertilisatie (IVF) behandeling lopen niet meer risico op het ontwikkelen van kanker dan kinderen uit de algemene Nederlandse bevolking of spontaan verwekte kinderen van moeders die tussen 1980 en 2001 een vruchtbaarheidsbehandeling ondergingen. Ook niet op de lange termijn (meer dan 21 jaar later). Dit blijkt uit onderzoek van promovenda Mandy Spaan (Antoni van Leeuwenhoek), dat onder leiding van epidemioloog prof. dr. Floor van Leeuwen (Antoni van Leeuwenhoek), gynaecoloog prof. dr. Curt Burger (Erasmus MC) en gynaecoloog prof. dr. Nils Lambalk (Amsterdam UMC, Vrije Universiteit) is uitgevoerd in samenwerking met alle 12 IVF-klinieken en 2 fertiliteitsklinieken in Nederland.
De resultaten van het onderzoek zijn deze week gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Human Reproduction. Het onderzoek maakt deel uit van een grotere landelijke studie, het OMEGA onderzoek. Dit project richt zich op de mogelijke langetermijn gezondheidsproblemen na IVF behandelingen bij vrouwen die in de periode 1980-2001 een vruchtbaarheidsbehandeling ondergingen en hun kinderen.

Aanleiding voor onderzoek

Bij geassisteerde voortplantingstechnieken, waaronder IVF- en intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI), gebruikt de vrouw hormonen. De bevruchting van de eicel met een zaadcel en de eerste celdelingen van het embryo vinden plaats buiten het lichaam (in het laboratorium). Daarnaast is het ook mogelijk om embryo’s in te vriezen en op een later moment weer te ontdooien en terug te plaatsen in de baarmoeder van de vrouw. Omdat deze technieken sterk verschillen van een spontane bevruchting is het theoretisch denkbaar dat er risico’s bestaan voor de gezondheid van het kind. Tevens zijn er aanwijzingen dat bij
IVF kinderen vaker zeldzame syndromen (Beckwith-Wiedemann en Angelman) voorkomen, die ook het risico op kanker zouden kunnen verhogen.

Onderzoek

Om te kunnen onderzoeken of IVF en ICSI kinderen een verhoogd risico hebben op kanker, hebben de onderzoekers een studie opgezet waarin alle kinderen van vrouwen uit het OMEGA onderzoek waren opgenomen. De studie omvat bijna 48.000 kinderen waarvan ruim 24.000 kinderen geboren na een IVF of ICSI behandeling en ruim 13.000 spontaan verwekte kinderen. De helft van alle kinderen in de studie is inmiddels 21 jaar of ouder. Het oudste IVF kind in de studie is 33 jaar.

Resultaten

De resultaten laten zien dat het risico op kanker bij IVF- kinderen tot de leeftijd van 21 jaar niet verhoogd is, noch ten opzichte van de algemene bevolking, noch ten opzichte van spontaan verwekte kinderen van moeders met vruchtbaarheidsproblemen. Dit is een belangrijke en geruststellende bevinding, die fertiliteitsartsen en gynaecologen kunnen gebruiken om paren die vruchtbaarheidsbehandelingen overwegen beter te kunnen informeren over de mogelijke langetermijn risico’s van geassisteerde voortplantings- technieken voor IVF- of ICSI kinderen.

Vervolgonderzoek

Tegenwoordig bestaat meer dan de helft van de behandelingen uit een ICSI of cryo-embryo behandeling. In deze studie zijn de aantallen in deze twee behandelgroepen nog erg klein waardoor er geen duidelijkheid gegeven kan worden over het risico op kanker. Daarom is het belangrijk om verder onderzoek te doen naar het kanker risico in kinderen die in recentere jaren geboren zijn.

Het Antoni van Leeuwenhoek is in samenwerking met Amsterdam UMC (locatie VUmc en AMC) al bezig met een vervolgstudie, met financiële steun van onderzoeksinstituut Amsterdam Reproduction and Development. In dit vervolg van het OMEGA kind onderzoek wordt de huidige dataset uitgebreid met gegevens van IVF en ICSI kinderen die geboren zijn in de periode 2001-2012. Ook hierbij zijn weer alle Nederlandse IVF-klinieken betrokken.

Het bovenstaande onderzoek kon worden uitgevoerd met financiële steun van KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij).

—————————————————–

Studies onderzocht (2009)

In de loop der jaren zijn er diverse studies geweest naar de gezondheid van kinderen die door middel van een IVF- of ICSI-behandeling ter wereld zijn gekomen.

Freya heeft in 2009 een studie laten uitvoeren door het Kennispunt Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht naar de lichamelijke gezondheid van kinderen die zijn geboren na IVF, ICSI en cryopreservatie (invriezen van embryo’s). In dit onderzoek zijn op dat moment bestaande nationale en internationale onderzoeken naar de gezondheid van deze kinderen geanalyseerd door Dianne Hamerpagt en Miranda Overbeek. Zij hebben het onderzoek uitgevoerd als onderdeel van de master ‘Research and development in Science Education‘. Deze master richt zich op wetenschapseducatie en -communicatie en de auteurs hebben een biomedische achtergrond.

IVF-kinderen: wat is bekend over de risico’s?

Bij kinderen die ontstaan zijn na een IVF-behandeling is er een verhoogde kans op vroeggeboorte, laag geboortegewicht, en een kleinere lengte bij de geboorte. De kans op een opname op de neonatale intensive care is daardoor ook groter. Verder is de kans dat een IVF-kindje sterft in de tweede helft van de zwangerschap, rondom de geboorte of kort na de geboorte iets verhoogd. Eenlingen die via IVF verwekt zijn hebben dus een grotere kans op deze risico’s, in vergelijking met spontaan verwekte eenlingen. Meerlingen hebben altijd een verhoogd risico op de genoemde effecten, ongeacht of ze via IVF of spontaan ontstaan zijn.

Sommige studies rapporteren dat IVF-kinderen meer (chronische) ziekten hebben, terwijl andere studies dit niet hebben gevonden. Ook wordt een verhoogde kans op aangeboren afwijkingen genoemd, maar dit is niet eenduidig. Er zijn meerdere studies die beschrijven dat IVF-kinderen een hoger risico hebben op cerebrale (grote hersenen) verlamming, maar dit hangt direct samen met het vaker optreden van een vroeggeboorte. Verder hebben de meeste studies geen vertraging van de ontwikkeling en kennisverwerving gevonden bij IVF-kinderen.

Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar het voorkomen van kanker bij kinderen die via IVF of ICSI verwekt zijn. In een paar kleine studies werden bijvoorbeeld een verhoogde kans op neuroblastoma (tumor in het zenuwstelsel) en retinoblastoma (oogtumor) gevonden. Deze risico’s zijn niet teruggevonden in grote studies. Eén studie heeft een verhoogd risico op epilepsie aangetoond bij kinderen die via IVF of ICSI zijn verwekt, maar waarschijnlijk spelen hierbij voornamelijk erfelijke factoren een rol.

Er is een aantal studies gedaan bij 8- tot 18-jarige jongeren die verwekt zijn via IVF. Hieruit kwam naar voren dat deze jongeren gemiddeld een andere vetverdeling, een licht verhoogde bloeddruk en hogere glucoseconcentraties na vasten hebben dan op natuurlijke wijze verwekte jongeren. De insulineconcentraties na vasten daarentegen zijn niet anders dan bij spontaan verwekte kinderen. Ook zijn er geen verschillen in samenstelling van de botten. De puberale ontwikkeling van IVF-kinderen is niet anders dan normaal. De menstruatiecycli van de meisjes zijn normaal.

Eén onderzoek naar de oudste IVF-generatie (tot 30 jaar) uit de Verenigde Staten concludeert dat de jongvolwassenen gezond lijken. Nog geen van deze jongvolwassenen had op het moment van het onderzoek geprobeerd zwanger te raken. Dus over de vruchtbaarheid van de IVF-generatie kunnen nog geen uitspraken gedaan kunnen worden.

Een aantal van de effecten op de lichamelijke gezondheid van IVF-kinderen kan verklaard worden door de vroeggeboorte en de daarmee samenhangende effecten. Verder zouden aspecten uit de IVF-behandeling, het vanishing twin syndroom, subfertiliteit van de ouders, en leeftijd en pariteit (aantal kinderen dat een vrouw gebaard heeft) van de moeders een rol kunnen spelen.

ICSI-kinderen: wat is bekend over de risico’s?

Bij kinderen die ontstaan zijn na een ICSI-behandeling zijn de risico’s op vroeggeboorte, lager geboortegewicht of bij de geboorte kleiner in lengte zijn, verhoogd in vergelijking met een spontaan verwekte zwangerschap. Of er een verschil is tussen een IVF- en een ICSI-kind voor deze risico’s werd niet eenduidig duidelijk uit de onderzoeken. Mogelijk is er een verhoogd risico op een miskraam tijdens een ICSI-zwangerschap. Perinatale sterfte (het kindje overlijdt vlak voor of na de geboorte) komt in vergelijkbare mate voor bij IVF- en ICSI-zwangerschappen. Over de opname op de neonatale intensive care is er wat betreft kinderen verwekt via ICSI nog geen specifieke informatie beschikbaar.

Een aantal onderzoeken geeft aan dat ICSI mogelijk een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen geeft. Dit betreft met name hypospadie (dit is een afwijking waarbij de plasbuis op een abnormale plek in de penis uitmondt).  ICSI-kinderen hebben een licht verhoogd risico op chromosomale afwijkingen. Of de ICSI-behandeling bijdraagt aan chromosomale afwijkingen is nog niet bekend. De oorzaak kan ook bij de ouders liggen. Zowel bij IVF als bij ICSI is er een zeer klein risico op een inprentingziekte bij kinderen die met behulp van deze methoden zijn verwekt. Voorbeelden hiervan zijn het Beckwith-Wiedemann en Angelman syndroom, deze syndromen zijn echter zeer zeldzaam.

De motoriek van ICSI-kinderen tot de leeftijd van 10 jaar verschilt niet in vergelijking met spontaan verwekte kinderen. ICSI-kinderen vertonen tot een leeftijd van 12 jaar geen verschil in groei met kinderen die via IVF of op natuurlijke wijze verwekt zijn. Een onderzoek waarbij gekeken werd naar ICSI-kinderen die tussen de 4,5 en 5,5 jaar oud zijn, toonde aan dat er mogelijk een verhoogd risico is op kinderziekten, ziekenhuisbezoek, medische therapie en operaties (vooral aan het urogenitaalstelsel; stelsel van organen voor urineproductie en voortplanting). Eén studie heeft een verhoogd risico op epilepsie aangetoond bij kinderen die via IVF/ICSI zijn verwekt, maar waarschijnlijk spelen hierbij voornamelijk erfelijke factoren een rol. Mogelijk hebben ICSI-kinderen ook meer kans op een verhoogde bloeddruk.

Een onderzoek naar de vruchtbaarheidsontwikkeling van jongens verwekt via ICSI tot 9 jaar oud toont aan dat deze jongens een normale groei en ontwikkeling van de geslachtsorganen hebben. De hormonen die een aanduiding zijn voor de mogelijke latere spermakwaliteit bij de ICSI- jongens zijn vergelijkbaar met die van jongens die op natuurlijke wijze verwekt zijn. Wanneer de vader een verminderde spermakwaliteit heeft, leidt dit bij de ICSI-zoon niet tot verstoringen in de hormonen die een aanduiding geven voor zijn latere spermakwaliteit.

De effecten van de ICSI-behandeling kunnen voor een deel verklaard worden door de effecten die aangetoond zijn bij de IVF-behandeling. Effecten op de lichamelijke gezondheid van ICSI-kinderen kunnen daarom deels verklaard worden door zaken die ook bij IVF een rol spelen. Daarnaast kunnen ook aspecten uit de ICSI-behandeling zelf en erfelijke factoren een rol spelen.

Cryo-kinderen: wat is bekend over invriezen van embryo’s?

Zowel bij IVF- als bij ICSI-behandelingen worden embryo’s ingevroren die niet direct teruggeplaatst worden. We noemen dit cryopreservatie. Er lijken positieve effecten te zijn van cryopreservatie, in vergelijking met het plaatsen van verse embryo’s. Cryo-baby’s hebben minder last van de genoemde IVF- en ICSI-nadelen als vroeggeboorte, lager geboortegewicht of bij de geboorte kleiner in lengte zijn. Dit zou samen kunnen hangen met het feit dat de embryo’s geplaatst kunnen worden in een natuurlijke of minimaal gestimuleerde cyclus.

Maar er is ook een aantal negatieve uitkomsten gevonden na cryopreservatie in vergelijking met vers geplaatste embryo’s, zoals meer kans op miskramen en aangeboren afwijkingen. Dit zou samen kunnen hangen met de cryopreservatietechniek zelf of doordat kwalitatief minder goede embryo’s (in vergelijking met de embryo’s die direct geplaatst worden) overblijven om ingevroren te worden.

Echter, de effecten van cryopreservatie zijn niet eenduidig, omdat studies ook vaak geen duidelijke verschillen vinden of elkaar tegenspreken. Er is overigens geen verschil gevonden tussen cryo-embryo’s en vers geplaatste embryo’s voor wat betreft het aantal doodgeboren kinderen, het voorkomen van abnormale karyogrammen (chromosomen), groei, chronische ziekten en cerebrale (grote hersenen) verlamming.

Tot slot

Als je een IVF-of ICSI-behandeling overweegt, is het van belang om op de hoogte te zijn van de mogelijke risico’s voor het zo gewenste kindje. Realiseer je dat meerlingen altijd hogere risico’s op complicaties hebben dan eenlingen. Dat is de reden dat artsen je liever een meerlingzwangerschap besparen.

Het is ook belangrijk om te weten dat de hierboven beschreven risico’s voor kinderen die verwekt zijn met vruchtbaarheidsbehandelingen relatief klein zijn.

Wees je bewust van het feit dat onderzoek naar de effecten van IVF en aanverwante behandelingen nog in de kinderschoenen staat. Bovendien gaat het soms over te kleine aantallen kinderen in zo’n onderzoek om er écht iets zinnigs over te zeggen. Met enige regelmaat komen alarmerende berichten in de media over de veiligheid van vruchtbaarheidsbehandelingen. Helaas is deze berichtgeving niet altijd evenwichtig. Het vertalen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten is moeilijk en leidt snel tot voorbarige conclusies.

Er lopen nog diverse lange-termijnstudies in ziekenhuizen naar de gevolgen van de verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen voor de kinderen.

Het volledige (literatuur)onderzoek dat Freya liet uitvoeren is hier na te lezen.

Wil je meer lezen?