ANBI

Freya heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Dit zijn de voorwaarden van de Belastingdienst om de ANBI status te krijgen:

Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
Hieraan voldoet Freya.

De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
Dat is correct en staat ook in onze statuten.

Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
Ja.

De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
Dat is het geval, we hebben een systeem waarin verschillende mensen elkaar controleren.

Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
Het beperkte vermogen dat we hebben is nodig als backup in geval onze inkomsten dalen om de continuïteit te waarborgen.

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
Zie onze onkostenregeling.

Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
Zie ons beleidsplan.

Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Zie ons financieel verslag (onderdeel van jaarverslag).

Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
Ja, dat staat ook in onze statuten.

Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
We houden een goede administratie van inkomsten en uitgaven. 

Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.
De benodigde gegevens zijn hieronder bijeen gezet.

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling
Freya, vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen

Het RSIN fiscaal nummer
RSIN 8036.00.665

De contactgegevens van de instelling
Freya
Postbus 620
4200 AP Gorinchem
(024) 3010 350
secretariaat@freya.nl

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Het doel van Freya is openheid over en acceptatie van vruchtbaarheidsproblemen te bevorderen, onafhankelijke informatie te verstrekken en ondersteuning te bieden aan eenieder die daar behoefte aan heeft en de belangen te behartigen van mensen met vruchtbaarheidsproblemen.
Zie ook onze missie, visie en kernwaarden
.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Informatie en ondersteuning bieden.
Diensten leveren als:
o Freya Magazine
o Online communicatie verzorgen t.b.v. lotgenotencontact
o Evenementen organiseren
o Persoonlijke vragen beantwoorden
Belangenbehartiging voor goede regelgeving en goede zorg voor iedereen met vruchtbaarheidsproblemen
Zie ons beleidsplan.

De namen en functie van de bestuurders
Aletta van Tent, voorzitter
Antoinette Lammers, penningmeester
Elja van der Laan, secretaris
Joyce Hoffman, bestuurslid
Meer lezen over de bestuursleden

Het beloningsbeleid
A. Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling.
Beloningsbeleid voor bestuur en vrijwilligers
Zie ook de statuten, onder artikel 9.7
Salaris en onkosten directeur: CAO Welzijn, bruto jaarsalaris 2017 € 34.831,- en vaste onkostenvergoeding van 80,- p/mnd. als vergoeding voor mobiele telefonie van € 50, een vergoeding voor internet van € 20 en een vergoeding voor drank/verteringen i.v.m. de thuiswerkplek van € 10. Deze vergoeding wordt uitbetaald via de loonstrook. Overige kosten, zoals reiskosten en andere kosten die voor Freya gemaakt worden, kunnen volgens de dezelfde onkostenregeling als voor vrijwilligers worden gedeclareerd.

B. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.
Salaris personeel: CAO Welzijn

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording
Zie onze jaarverslagen