Help mee het medisch beroepsgeheim te beschermen

Zowel patiëntenorganisaties als beroepsverenigingen van zorgverleners vinden vrijwel zonder uitzondering dat alleen met toestemming vooraf inzage in het medisch dossier door de zorgverzekeraar mogelijk mag zijn.

 

Medisch beroepsgeheim

De Eerste Kamer bespreekt op 11 september 2018 het wetsvoorstel waarmee zorgverzekeraars inzage krijgen in medische dossiers bij een vermoeden van fraude. Hiermee wordt het medisch beroepsgeheim aan de kant geschoven voor het financiële belang van commerciële bedrijven. Dit alles om fraude op te sporen die 0,04% bedraagt van het zorgbudget. Bovendien is de fraude ook op te sporen mét behoud van het medisch beroepsgeheim.
Helpt u mee het medisch beroepsgeheim te beschermen?

Lees hier meer informatie en wat je zelf kunt doen: 
De Privacy Barometer (bron voor dit artikel)

Veel organisaties oneens met wetsvoorstel

Onder andere de landelijke huisartsenvereniging LHV, de beroepsvereniging voor zorgverleners VvAA, Patiëntenfederatie Nederland, die 170 patiëntenverenigingen vertegenwoordigt, de Consumentenbond en deskundigen van de Erasmus Universiteit, die nota bene in opdracht van de minister zelf, onderzoek uitvoerde willen dat er vooraf toestemming wordt gevraagd.
Artsenfederatie KNMG benadrukt daarbij dat inzage door zorgverzekeraars onnodig is geworden sinds zij het convenant met opsporingsinstanties sloten dat daarvoor een onafhankelijke arts kan worden ingezet.”

Brief van Freya

Freya heeft op 4 september 2018 aan alle Eerste Kamerleden deze brief gemaild:

Geachte …,

Binnenkort wordt het wetsvoorstel in de Eerste Kamer behandeld dat zorgverzekeraars zonder toestemming van de patiënt inzage geeft in medische dossiers bij vermoedens van fraude.
Wij vinden het terecht dat fraude bestreden wordt, maar het medisch beroepsgeheim is belangrijk voor goede en toegankelijke zorg. Dat mag alleen ingeperkt worden als de voorgestelde maatregel proportioneel en absoluut noodzakelijk is. Dat is hier niet het geval.

Het grootste deel (82%) van de fraude blijkt niet door patiënten te worden gepleegd. Als patiënten zelf niet frauderen, kunnen verzekeraars ook toestemming aan hen vragen om ter controle in hun medisch dossier te kijken. Velen zullen dan zeker mee willen werken.
Veel fraude wordt ontdekt zonder dat inzage in het medisch dossier nodig is.
Daar waar de fraude wel van de patiënt uitgaat zal volgens ZiN maximaal 0,003% zonder inzage in het medisch dossier niet kunnen worden vastgesteld. Daarvoor zijn echter nog andere wegen beschikbaar, bijvoorbeeld via de rechter of via het convenant tussen artsen en het OM over een onafhankelijke derde arts.

Ter bescherming van het medisch beroepsgeheim zou altijd een arts of medisch adviseur met een beroepsgeheim de inzage van medische dossiers ter plekke moeten leiden. De gegevens die met de inzage worden verkregen, zouden alleen anoniem verder mogen worden verwerkt om het onnodig verspreiden van medische gegevens te voorkomen.

Wij vragen u daarom alleen met het wetsvoorstel in te stemmen als de patiënt voorafgaand aan fraudeonderzoek om toestemming voor inzage in het medisch dossier wordt gevraagd, als de medisch adviseur verplicht de inzage ter plaatse leidt en als de ingewonnen gegevens verder alleen anoniem worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Aletta van Tent
Voorzitter Freya

Wil je meer lezen?

Geef een reactie