Kamerbrief over onderzoek naar de ethische aspecten van eiceldonatie

Op 25 september stuurde Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief over eiceldonatie naar de Tweede Kamer.  In deze brief geeft hij zijn reactie op een onderzoek naar een ‘ethisch verantwoorde organisatie van eiceldonatie via eicelbanken in Nederland‘. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van zijn voorgangster Edith Schippers, naar aanleiding van de tweede evaluatie van de Embryowet.

Voor de totstandkoming van dit rapport hebben meerdere wetenschappers zich, ieder vanuit eigen professie, gebogen over dit vraagstuk. De onderzoekers pleiten voor enkele veranderingen aan de huidige praktijk.

Verruiming selectiebeleid

In Nederland is een groot tekort aan eiceldonoren. Als je in aanmerking wilt komen om eiceldonor te worden, is er een strenge selectie. De commissie constateert dat de counseling op een zorgvuldige manier gebeurt en dat de strenge selectie voortkomt uit een relatief beschermende houding. Zij zien echter binnen de ethische kaders wel mogelijkheden voor verruiming van het selectiebeleid. Door herziening van de leeftijdsgrens om te doneren kunnen meer vrouwen in aanmerking komen om eicellen te doneren. Daarnaast werken de onderzoekers nog aan een procedure voor de prioritering van wensouders.

Wat het te volgen beleid hierin wordt, laat de minister aan de beoordeling van de betrokken beroepsgroepen.

Vastgestelde vergoeding

Eiceldonoren ontvangen momenteel een all-in vergoeding. Dit varieert tussen de EUR 750 en EUR 900. Deze compensatie is uitsluitend bedoeld als tegemoetkoming; de donatie dient “om niet” te gebeuren (m.a.w.: er mag geen financiële prikkel zijn om eicellen te doneren). De onderzoekers stellen voor om een transparante manier van vergoeding te hanteren, die in alle drie de eicelbanken in Nederland gelijk wordt toegepast. Deze vergoeding dient onderbouwd en transparant te zijn.

De minister onderschrijft deze conclusie en zal de drie eicelbanken verzoeken hier gevolg aan te geven.

Meer donoren werven

Er is in Nederland een tekort aan sperma- en eiceldonoren. De onderzoekers zijn van mening dat de mogelijkheid om sperma- of eiceldonor te worden, bredere bekendheid mag krijgen. Hierbij is de hoop dat meer mensen donatie overwegen en de tekorten teruglopen.

De minister gaat bekijken hoe hij daaraan een bijdrage kan leveren, met inachtneming van (Europese) regelgeving rond werving van donoren en rond staatssteun.

Dit vindt Freya

Freya signaleert dat het aanbod van eicellen in Nederland (ver) achterblijft bij de vraag. Hierdoor zien veel stellen zich genoodzaakt een keuze te maken die niet hun voorkeur geniet. Bijvoorbeeld het ondergaan van een eiceldonatietraject in het buitenland (waar in veel gevallen de donoren anoniem zijn). Freya juicht het toe als de tekorten van eiceldonoren in Nederland worden teruggedrongen, uiteraard met inachtneming van de relevante en noodzakelijke selectiecriteria.

Freya draagt graag bij aan initiatieven om meer bekendheid te creëren voor de mogelijkheid om te doneren en denkt graag mee over prioritering van wensouders.

Wil je meer lezen?

Geef een reactie